Драме Војислава Јовановића настале су између 1905. и 1907. године и тада су неке од њих први пут  изведене у Београду. Свој позоришни живот наставиле су тек 60-тих година 20. века извођењем драме Наши синови на сцени Југословенског драмског позоришта, а ренесансу су доживеле после пишчеве смрти извођењем поменуте драме на сцени Раша Плаовић Народног позоришта 2014. године.

 

 

 

Према подацима које даје сам Јовановић 1914. у "Напомени" уз књигу драма под заједничким насловом Каријера остали позоришни комади настали су следећим редом: Наш зет 1905, Наши очеви 1905-1906, Наши синови 1906, Каријера 1907. Наши синови и Наши очеви добили су другу награду на конкурсу Народног позоришта 1906.

Драмска дела Војислава М. Јовановића - Марамбоа

Наши синови : комад у четири чина, са епилогом, Војислав М. Јовановић, Мостар, Штампарско-умјетнички завод Пахера и Кисића, 1907.
Каријера, Наш зет, Наши очеви, Војислав М. Јовановић, Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, 1914.
Наш зет : комад у једном чину, Војислав М. Јовановић - машинопис, 1967. (написана 1905.)
Наши очеви : комедија у три чина, Војислав М. Јовановић - машинопис, 1967. (написана 1905-1906.)
Тако рече Заратустра, драма у три чина (пронашао и за штампу приредио Васо Милинчевић), Књижевна историја, 1974, VI, 24, стр. 703-739.

Извођења

Наши синови, Народно позориште, Београд, 21. ИX 1906.
Наш зет, Народно позориште, Београд, 23. VIII 1907.
Наши синови, Југословенско драмско позориште, Београд, 29. В 1966.


Писмо захвалности Рахеле Ферари

 

О драмама Војислава М. Јовановића – Марамбоа

Финци Ели, "На вест о смрти Војислава М. Јовановића. Од фантазије до акрибије", Политика, 1968, 28. јул, стр. 18.

Миловановић, Спасоје. О драмском стваралаштву др Војислава М. Јовановића Марамбоа. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине, 2011.

Миочиновић Мирјана, Предговор „Изабраним драмама“ Војислава М. Јовановића Марамбоа https://www.rastko.rs/drama/marambo/mmiocinovic-predgovor.html

 

 

Наши синови

Бојић Милутин, "Наша драма", Зора,Беч, год. II, 1911, прештампано у Сабраним делима, књ. 3, Београд, Народна књига, библ. "Милутин Бојић", 1978, стр. 136-137.

Грол Милан, "Наши синови", комад у четири чина, с епилогом, од Војислава Јовановића, СКГ, 1906, 1. октобар, књ. XVII, бр. 7, стр. 538-546. (прештампано у Гроловој књизи Позоришне критике, Савременик СКЗ, 1931, стр. 67-75).

Дучић Јован, "Један нов драмски писац. Војислав М. Јовановић: ,Наши синови’ комад у четири чина, 1907". Политика, 1908, 3. јун, бр. 1571, стр. 3.

Матош А. Г., "Београдско позориште", Хрватска, I, бр. 133, 10. октобар 1906 (прештампано у Матошевим Сабраним дјелима, X, Загреб, Либер, 1973, стр. 66-68).

Первић Мухарем, "После шездесет година. Драма Војислава М. Јовановића ,Нашисинови’, режија Мирослав Беловић. Премијера у Југословенском драмском позоришту", Политика, 1966, год. LHVII, 1. јун, бр. 18913, стр. 11.

Селенић Слободан, "Драма једног менталитета - Војислав М. Јовановић: ,Наши синови’, премијера у Југословенском драмском позоришту; редитељ Мирослав Беловић", Борба, 1966, год. XXXI, бр. 147, 31. мај. стр. 7.

Скерлић Јован, "Војислав М. Јовановић: Наши синови". Комад у четири чина са епилогом. Мостар, 1907. (Мала библиотека, св. 139-140). СКГ, 1908, 16. март, књ. XX, бр. 6, стр. 274-275. (прештампано у Писци и књиге, IX, Београд, Издавачка књижарница Гоце Кона, 1926, стр. 119-121).

Скерлић Јован, "Српска књижевност 1906. године". Писци и књиге IV, Београд, Просвета, 1964, стр. 269-301, в. стр. 299-300. (Превод с чешког.)

Стаменковић Владимир, "Оживљавање класике: ,Наши синови’, ,Максим Црнојевић'", НИН, 1966, 12. јун, бр. 805, стр. 8-9.

Наш зет

Грол Милан, "Наш зет, комад у једном чину", у књизи, Позоришне критике, Савременик СКЗ, 1931, стр. 75-77.

Тако рече Заратустра

Вучковић Радован, Модерна драма, Сарајево, Веселин Маслеша, 1982. (у поглављу Модерна српска драма, стр. 478-496).

Гајер Драган, "У посети најстаријем драмском аутору Београда", Политика експрес, 1965, III, 26. август, бр. 588, стр. 8.

Милинчевић Васо, "Непозната драма Војислава М. Јовановића Марамбоа", Књижевна историја, 1974, VI, 24, стр. 745-755.

Николић Илија, Др Војислав М. Јовановић 1884-1968, Београд, 1969, издање аутора (библиографија радова: посебна издања; студије, расправе, чланци, хронике, белешке; рукописи: грађа, литература о В. М. Јовановићу).